تبلیغات
گروه شیمی و آزمایشگاه منطقه ۷ تهران - آموزش طرح درس شیمی
 
گروه شیمی و آزمایشگاه منطقه ۷ تهران
اخبار و اطلاعات و تاز ه هااز گروه شیمی منطقه ۷ تهران
درباره وبلاگ
نظرسنجی
شما به عنوان دبیر شیمی از وب گروه شیمی چه انتظاری دارید؟


طبقه بندی حیطه‌های آموزشی بلوم

معروف‌ترین طبقه بندی حیطه‌های آموزشی توسط بلوم ارائه شده است. این طبقه بندی در ابتدا هنگامی كه بلوم ریاست كمیته روانشناسان تحصیلی را بر عهده داشت، كه هدف آن توسعه سیستمی از طبقه بندی‌های رفتار یادگیری برای كمك به طراحی و ارزیابی یادگیری تحصیلی بود، برای مفاهیم آكادمیك ایجاد شد. این طبقه بندی از آن زمان تا كنون به كمك بلوم و دیگر دانشمندان گسترش یافته است. طبقه بندی بلوم بنیان‌های ساختار كلاسیك روش‌های یادگیری و سنجش «دانش؛ نگرش؛ مهارت‌ها» را تأیید می‌كند. طبقه بندی بلوم به همراه مدل ساده‌تر «كیرك پاتریك»، پر استفاده‌ترین مدل در تحصیلات بطور خاص، و همین طور در دوره‌های تربیتی صنعت و شركت‌ها می‌باشد. علت این امر بسیار ساده می‌باشد زیرا مدلی شفاف، ساده و موثر در توضیح دادن و استفاده كردن از موضوعات آموزشی، روش‌های تعلیم و تربیت و همین طور ارزیابی نتایج آموزش می‌باشد.

طبقه بندی بلوم دارای سه طبقه می‌باشد كه عبارتند از:

1. حیطه شناختی: این حیطه اولین بار توسط بلوم در سال 1956 و در كتاب "طبقه بندی موضوعات تحصیلی: رساله اول، حیطه شناختی" معرفی گردید. این حیطه به قابلیت عقلایی یعنی «تفكر و دانش» اشاره دارد. یادگیری در این حیطه از 6 سطح تشكیل می‌شود كه در جدول زیر مشاهده می‌نمایید:

سطح

نام طبقه

شرح رفتاری

1

دانش (Knowledge)

یادآوری یا شناخت اطلاعات

2

ادراك (Comprehension)

فهمیدن معانی، شرح مجدد داده‌ها به كمك واژه‌های شخصی، تفسیر و ...

3

كاربر د (Application)

استفاده یا استعمال دانش، تبدیل كردن تئوری‌ها به عمل، استفاده از دانش در واكنش به شرایط واقعی

4

تجزیه و تحلیل (Analysis)

تفسیر مولفه‌ها، سازماندهی اصول، ساختار، روابط درونی و ....

5

تركیب (Synthesis) یا

ساختن/خلق كردن (Creat/Built)

ایجاد ساختارهای جدید و منحصر به فرد، مدل‌ها، رویكردها، ایده‌ها و ...

6

ارزیابی (Evaluation)

بررسی اثر بخشی كل مفهوم در ارتباط با ارزش‌ها، نتایج، سودمندی، اعتبار، تفكرات انتقادی و ...

بر مبنای: بلوم و دیگران؛ "طبقه بندی موضوعات تحصیلی: رساله اول، حیطه شناختی"؛ 1956؛

2. حیطه عاطفی: دومین حیطه از طبقه بندی بلوم می‌باشد كه وی در سال 1964 و در كتاب "طبقه بندی موضوعات تحصیلی: رساله دوم، حیطه عاطفی" معرفی كرد. این حیطه به احساسات، ‌عواطف و رفتار یعنی «نگرش و حس» اشاره دارد و از 5 سطح تشكیل شده است كه در جدول زیر مشاهده می‌نمایید:

سطح

نام طبقه

شرح رفتاری

1

دریافت (Receive)

آمادگی برای تجربه و شوق برای شنیدن

2

پاسخ (Respond)

واكنش و مشاركت بصورت فعالانه

3

ارزش (Value)

الصاق ارزش‌ها و شرح ایده‌های شخصی

4

سازماندهی یا مفهوم سازی ارزش‌ها (Organize or conceptualize values)

برطرف كردن تعارضات شخصی، توسعه سیستم ارزشی

5

درونی سازی یا تبدیل كردن ارزش‌ها به شخصیت (Internalize or characterize values)

اتخاذ سیستم باوری و فلسفی

بر مبنای: بلوم، ماسیا و كراس هول؛ "طبقه بندی موضوعات تحصیلی: رساله دوم، حیطه عاطفی"؛ 1964

3. حیطه روانی‌ـ‌ حركتی: این حیطه با استفاده از نظرات بسیاری شكل گرفت كه این امر مسبب تفاوت‌هایی در جزئیات آن با طبقه‌های بلوم می‌‌باشد. این حیطه به مهارت‌های جسمی و انجام عمل یادگرفته اشاره دارد و از پنج سطح تشكیل شده است:

سطح

نام طبقه

شرح رفتاری

1

تقلید (Imitation)

كپی كردن فعالیت دیگران، مشاهده و تكرار كردن

2

دستكاری (Manipulation)

انجام مجدد فعالیت با كمك راهنمایی‌ها و حافظه

3

دقت (Precision)

انجام مهارت‌ها بطور قابل اطمینان و بدون كمك

4

هماهنگی حركت‌ها (Articulation)

اتخاذ و یكپارچه سازی مهارت‌ها برای رسیدن به یك هدف غیر استاندارد

5

طبیعی سازی (Naturalization)

تسلط خودكار و غیر هوشیارانه بر فعالیت‌ها و مهارت های مربوط در سطح استراتژیك

بر مبنای: آر. اچ. دیو؛ "ایجاد و نوشتن موضوعات رفتاری"؛ 1970

روشهای فعا ل یاد دهی و یاد گیری

پویش وبا لند گی یکی از خصو صیات انسانی بوده  هم اوست که از ایستایی و سکون گریزانش نموده و هما نا موجب ارتقا وی در بسیاری ابعاد وجودی اش گردیده است . یکی از ابعاد  ذی قیمت او قوه تعلیم و تربیت است . از دیر باز روشهای گوناگون و فرا خور حالی در این  جهت  ابداع و بکار گیری شده و به تنا سب زمان  مکان  وشرایط تغییر یافته است از روشهای مکتب خانه ای تا ... و امروز  روش متداول در جامعه ما روش  های معلم محوری است . از سوی دیگر در عصر ارتبا طات به ناچار  می بایست از روش های متناسب با سرعت  تحولات استفاده کرد تا ضمن درک واقعیت ها آنها را به سمت درک و پذ یرش ارزشهای ذاتی انسانی رهنمون شد .

 معلم امروز جا معه بنا بر تغییرات سریع جامعه باید شیوه ای خلاق پیشه کند تا بتواند دانش آموزان مبتکر و خلاق تر بیت کند  یاد گیری از طریق همیاری  نمو نه ای از فعال نمودن و دخا لت دادن  دانش آموزان در امر آموزش می باشد . نمونه ای از چند روش نوین تدریس دانش آموز محوری  عبارت است از:

1-   یاد گیری از طر یق همیاری ( کارایی تیمی )

2-   2- طرح تدریس اعضای تیم

3-   3-طرح قضاوت و عملکرد

4-   طرح مسئله

5-   پر سش وپاسخ

6-   ایفای نقش

1-   طرح کا رایی تیم :

کلاس بر اساس تعداد دانش آموزان  به گرو ههای مختلف سه تا هفت نفری تقسیم می شود . اعضا  به طور فردی قسمتی از

کتاب رادر مدت تعیین شده مورد مطا لعه  قرار می دهند .سپس به سئوالات کتبی معلم پاسخ می دهند . بعد اعضای  هر تیم

در مورد  پاسخ ها با هم بحث و گفتگو می کنند تا در مورد بهترین پاسخ به توا فق برسند . در این مر حله پاسخ سوالات توسط

معلم داده می شود و فرا گیران  باید پاسخ های قبل وبعد  خود نمره دهند  یعنی هم نمره ی فردی و هم نمرهی گروهی  خوا هند داشت

تیم

گروه الف

گروه ب

گروه پ

بالا ترین نمره

 

 

 

پا یین ترین نمره

 

 

 

معدل فردی

 

 

 

نمره ی تیم

 

 

 

 

2-   طرح تدریس اعضای تیم

دراین روش کل مو ضوع درس بین اعضا تقسیم می شود و اعضای گروه به طور فردی  بخش مشخصی از درس را مطا لعه می کنند  .بعد اعضای گروه دور هم نشسته و هر کس بخش مربوط به خود را برای اعضای گروه توضیح می دهد .تا سر انجام کل موضوع درس تدریس شود.در این روش مهارت چگونگی مطا لعه پرورش می یابد . وظیفه ی معلم نظارت بر کار گرو هها است و بر طرف کردن مشکلات مربوط به هر گروه است ودر پایان با  طرح سوا لاتی  می توان دانش آموزان را ارزیابی کرد

3-طرح قضاوت وعملکرد

این طرح برای کلا سهای عملی مانند آزما یشگاه شیمی مفید است در این روش هر گروه در آزمایشگاه کار خود را ارائه میدهد و کار گروهها به صورت مقا یسه ای بررسی میگردد.

4-طرح مسئله

در این الگو  دانش آموز محور فعالیت است و معلم با طرح مسئله شاگرد را به فعا لیت وا می داردودر  جهت حل مسئله او را راهنمایی میکند دانش آموز با کمک هدایت معلم مورد نیاز را از طریق مطا لعه و مشاهده گرد آوری می کند ودر رابطه با مسئله  حدس می زنند و نظرات خود را به بحث می گذارند وخود دانش آموزان به نتایج مورد نظر معلم دست می یا بند

5-پرسش و پاسخ

در این روش تدریس را می توان با یک سوال آغاز کرد .در این طرح عموم فرا گیران باید در معرض دید و پرسش قرار گیرند و تقر یبا تمام دانش آموزان در امر پاسخ در گیر می شوندودر نهایت منجر به درک موضوع  مورد تدریس میشود

6-روش ایفای نقش

در این روش معلم خلا صه ای از موضوع رارائه می دهد و سپس  یک یا چند تن از دانش آموزان با کمک معلم موضوع درس را به نمایش می گذارند .ودر حین ایفای نقشبا پرسش کردن از گروه مذکور توضیحات لازم رابرای دانش آموزان ارائه میدهد

 آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

*
*
*
*
*
*
*